Ondersteuning

Sommige kinderen hebben meer ondersteuning, begeleiding of aandacht nodig. Met passend onderwijs zorgen wij ervoor dat ieder kind onderwijs op maat krijgt. Samen met de ouders bepalen we het juiste traject voor ieder kind.

Onze zorgvisie

Ieder kind is anders. Op De Rots werken we vanuit het uitgangspunt dat iedere leerling zich bij ons op school optimaal kan ontwikkelen. Sommige leerlingen hebben daarbij meer uitdaging, zorg of begeleiding nodig. Wij begrijpen dat dit vragen bij je kan oproepen. Daarom betrekken we ouders altijd wanneer we zien dat een leerling iets extra’s nodig heeft. Samen met jullie zorgen wij dat je kind onderwijs op maat krijgt dat aansluit bij zijn behoeften en mogelijkheden.

Meestal kan het kind op onze eigen school extra begeleiding krijgen. Dat heeft ook de voorkeur. Is het kind beter op zijn plaats in het speciaal (basis)onderwijs? Dan is dat een mogelijke vervolgstap.

Zorgstructuur

We vinden het belangrijk dat de zorg zoveel mogelijk in de eigen klas plaatsvindt. Deze zorg is samen met de interne begeleider, leerkracht, ouders en eventuele externe partners afgestemd. Het kind staat centraal en moet zich prettig voelen, dat is ons uitgangspunt.

Belangrijke elementen in onze zorgstructuur zijn:

 • Een duidelijke zorgroute met groepsbesprekingen, evaluaties en groepsoverzichten en groepsplannen
 • Een leerlingvolgsysteem met landelijk genormeerde toetsen (Cito Leerling in beeld voor de groepen 3 t/m 8, de leerlijnen van Parnassys voor de groepen 1 en 2)
 • Een leerlingvolgssysteem om het welbevinden, de betrokkenheid én de executieve functies van de leerlingen in kaart te brengen
 • Zorgteam- en Leerlingbesprekingen
 • Groepsbezoeken
 • Kindgesprekken (welbevinden en leerresultaten)
 • Oudergesprekken (welbevinden en leerresultaten)
 • Teamscholing
 • Dossiervorming volgens de zorgroute van Eenbes basisonderwijs
 • Inzet van specialisten binnen de school (rekenen, gedrag, lezen en meer- en hoogbegaafdheid)
 • Ondersteuning door het expertisecentrum
 • Extra ondersteuning binnen of buiten de groep, o.a.
  • Leesbegeleiding en dyslexiebegeleiding (extern)
  • Verrijkend LesAanbod (VLA),
  • Plusklas,
  • NELI (taalontwikkeling kleuters)
  • Rots en Water training (sociale vaardigheden)
  • Breinhelden (executieve functies)
 • Goede afstemming met peuterspeelzaal en kinderopvang

Zorg- en ondersteuningsteam

We werken nauw samen binnen ons zorg- en ondersteuningsteam om kinderen zo goed mogelijk zorg op maat te kunnen bieden. In het ondersteuningsteam participeren altijd de intern begeleider en de leerkracht. De directie is altijd inhoudelijk op de hoogte.

Daarbij benutten we de expertise van onze zorgpartners:

 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Schoolarts GGD
 • Verpleegkundige GGD
 • Expertisecentrum De Eenbes

Als ouder wordt u altijd uitgenodigd voor de (zorg)besprekingen over uw kind.

Passend onderwijs

Onze school heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Dit schoolondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit van onze basisondersteuning en aanvullende ondersteuning. De profielen van alle scholen samen garanderen een dekkend netwerk in de regio. Er is dus altijd een plek om onderwijs en ondersteuning te krijgen passend bij uw kind.

Je kunt ons schoolondersteuningsprofiel opvragen bij onze directrice. Voor meer informatie verwijzen wij ook naar het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband Helmond- Peelland PO waarbij alle Eenbesscholen zijn aangesloten.