Zo ziet ons onderwijs eruit

Samen voor kinderen! Op onze school draait alles om de leerlingen. Met alle betrokkenen samen zijn we elke dag bezig om het beste uit onze leerlingen te halen en ze te laten opgroeien tot gelukkige, zelfbewuste en zelfstandige mensen.

Ons onderwijs sluit aan bij de leefwereld van je kind; we bieden onderwijs dat betekenisvol is voor je kind. We werken vanuit herkenbare thema’s, dicht bij de leefwereld van je kind. We zijn er van overtuigd dat dit de meeste kansen biedt voor onze leerlingen, door aan te sluiten bij voor hen bekende aan aansprekende thema’s, wekken we hun interesse en kunnen we de kennis van onze leerlingen uitbreiden.

Kinderen kunnen bij ons op school succeservaringen opdoen, zich competent voelen, en voor zichzelf het maximaal haalbare bereiken. Zo kunnen zij straks goed aansluiten bij de ‘eisen’ van de maatschappij.

Ons onderwijs geven we vorm vanuit onze drie uitgangspunten en vanuit vier belangrijke kernwaarden. De uitgangspunten en kernwaarden helpen ons bij het maken van keuzes voor de school.

Onze kernwaarden en uitgangspunten

Onze basisschool biedt modern en uitdagend onderwijs. Onze kernwaarden zijn:

  • Respectvol (open, respect voor verschillen)
  • Samen
  • Eerlijk (zorgzaam, veilig)
  • Competent

Deze kernwaarden vormen de basis voor de keuzes die we maken op onderwijskundig gebied. Belangrijker nog is dat de kernwaarden ons gedrag sturen. Ze geven richting aan onze houding richting leerlingen, richting ouders en richting elkaar binnen ons team.

Op onze school voel je je welkom. We gaan uit van de kracht van verschillen, binnen ons team én binnen onze leerling populatie. We onderzoeken steeds opnieuw hoe we kunnen aansluiten bij de ondersteuningsbehoeften van elke leerling. Dat doen we met respect voor de afkomst, omstandigheden en religie van onze leerlingen.

Als school vormen we een kleine samenleving. Samen hebben we bepaald we welke spelregels er gelden binnen onze school. We verwachten van ouders en leerlingen dat zij deze spelregels ondersteunen. Zo zorgen we voor een veilig klimaat binnen de school.

Onze communicatie is eerlijk, we zeggen wat we doen, en we doen wat we zeggen. Altijd vanuit respect voor de ander.

Op onze school mag en kan iedereen succesvol zijn op zijn eigen manier. Elk kind kan zich binnen zijn mogelijkheden optimaal ontwikkelen en zich competent voelen. Onze leerkrachten zijn competent en blijven in ontwikkeling. Net als onze leerlingen, mogen zij elke dag nieuwe dingen leren!

Elke leerling op onze school ontwikkelt zich optimaal.

Op De Rots draait alles om goed onderwijs, afgestemd op onze leerlingen. We hebben als team de ambitie om elke leerling zo optimaal mogelijk te laten leren. Ons onderwijs is vormgegeven vanuit het leerstofjaarklas-systeem én afgestemd op de individuele verschillen binnen de groep.

We brengen de onderwijsbehoeftes van onze leerlingen in kaart vanuit het principe school-groep-leerling. Dit betekent dat we eerst kijken de algemene kenmerken van onze leerlingpopulatie en op basis daarvan keuzes maken voor bijvoorbeeld methodes, de groepsverdeling, de inrichting van de school, de wijze waarop we met elkaar omgaan (de regels en de structuur op school) etc. Daarna onderzoeken we wat de onderwijsbehoeftes zijn van de groep als geheel. Dit doen we op basis van de toetsresultaten uit ons leerlingvolgsysteem, de observaties van de leerkrachten én de kindkenmerken van de leerlingen in de groep. De behaalde resultaten zetten we af tegen de te verwachten resultaten en zo weten we of de groep als geheel voldoende geleerd heeft. Op basis hiervan stellen we doelen op voor de volgende periode.

Als derde stap kijken we naar de individuele leerlingen; we kijken naar de groei die uw kind doormaakt en of die groei is zoals we mogen verwachten. Daar passen we het onderwijs op aan;  dit noemen we adaptief onderwijs. We kijken breder dan alleen de toetsresutaten; juist het welbevinden en de betrokkenheid van uw kind vinden we cruciaal voor het leren!

Iedereen is er voor verantwoordelijk dat iedereen gelukkig is op onze school.

Op De Rots gaan we uit van de verschillen die er zijn tussen mensen. iedereen heeft er recht op dat hij/zij geaccepteerd wordt zoals hij is. Diversiteit en inclusiviteit staan bij ons hoog in het vaandel.

Binnen onze school bieden we een duidelijke structuur; er zijn duidelijke regels en afspraken en dit biedt onze leerlingen veiligheid en overzicht. Alleen in een veilige omgeving kunnen kinderen tot optimale ontwikkeling komen. We besteden wekelijks aandacht aan het leer- en leefklimaat in de groep en zorgen er voor dat het ‘normaal’ is dat je hierover met elkaar in gesprek bent.

We vinden het belangrijk dat kinderen op onze school leren om plezierige, veilige en betekenisvolle relaties en vriendschappen aan te gaan. Daar groeien ze van!

Op onze school maken we plezier, laten we elkaar uitpraten, luisteren we goed naar elkaar, geven we elkaar feedback en leren we ons te verplaatsen in de ander en onze eigen grenzen aan te geven.

Iedereen doet wat hij kan, en wat je kan, doe je.

We betrekken onze leerlingen bij het eigen leerproces, kinderen leren doelen stellen, plannen, evalueren en reflecteren. In ons onderwijs besteden we aandacht aan de executieve functies van onze leerlingen, dit zijn de ‘regelfuncties’ van het brein en deze zorgen ervoor dat je je handelen en je gedrag kan sturen, dat je doelen kan stellen en dat je je emoties en behoeftes kan reguleren.

Onze leerlingen leren initiatief te tonen, ze leren dat zij van betekenis kunnen zijn, voor een ander, voor de school en voor zichzelf.

We vinden het belangrijk dat ouders voor hun kinderen betrokken zijn bij het onderwijs. Daarom voeren we regelmatig gesprekken met ouders (en kinderen samen). Ook van ouders verwachten dat zij initiatief tonen, de uitgangspunten van onze school ondersteunen en daar waar nodig samen met hun kinderen doelen stellen en daaraan werken.